Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Toimitusjohtajan katsaus


Videolla Kari Inkinen kertoo Spondan tapahtumista vuonna 2011

Vahvistimme kiinteistöomistustamme Helsingin ydinkeskustassa Fennia-korttelin ostolla” -Kari Inkinen, toimitusjohtaja

 

Laajempi toimitusjohtajan katsaus:

Vuosi 2011 oli Spondalle menestyksekäs. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja nettotuottomme nousivat yhtiömme 20-vuotisen historian korkeimmalle tasolle. Vuonna 2011 vallinneesta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta myös kiinteistöjemme vuokrausaste nousi.

Strategian toteuttaminen

Strategianamme on hakea kannattavaa kasvua kiinteistömarkkinoilla sekä Suomessa että Venäjällä. Vuoden 2011 aikana saimme päätökseen useita strategiaamme tukevia uudisrakennus- ja saneeraushankkeita Helsingissä, Oulun alueella, Vantaalla sekä Tampereella. Hankkeiden valmistuminen lisäsi toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjen osuutta kiinteistösalkussamme muokaten portfoliotamme sijoitusstrategiamme mukaiseen suuntaan. Kaupunkien keskusta-alueille ja toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöihin keskittyvää kiinteistöomistusta tuki merkittävästi myös keväällä toteuttamamme Fennia-korttelin osto.

Rahoitus

Vuoden 2011 aikana kiristynyt taloustilanne heijastui rahoitusmarkkinoille rahoituksen saatavuuden kiristymisenä, minkä voidaan arvioida aiheuttavan haasteita monille yrityksille vuonna 2012. Markkinoiden epävarmuudesta johtuen päätimme jälleenrahoittaa suuren osan vuonna 2012 erääntyvistä lainoistamme. Merkittävien rahoitusjärjestelyiden onnistunutta toteuttamista haastavassa tilanteessa voidaan pitää osoituksena rahoitusmarkkinoiden luottamuksesta yhtiötämme kohtaan. Spondalla ei ole merkittävää jälleenrahoitustarvetta ennen vuotta 2014.

Toimintaympäristö

Vuonna 2010 alkanut markkinoiden positiivinen kehitys jatkui vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon ajan, jonka jälkeen talouden epävarmuus alkoi jälleen lisääntyä. Taloustilanteen muutos heijastui vuokramarkkinoihin loppuvuodesta, mikä näkyi prime-alueiden vielä alkuvuonna nousseiden vuokratasojen ja laskeneiden vajaakäyttöasteiden tasaantumisena. Reuna-alueilla vuokratasot säilyivät entisellä tasollaan ja vajaakäyttöasteet olivat paikoittain hyvinkin korkeita.

Tilatarjonnan lisääntyminen kysynnän säilyessä nykyisellä tasolla kasvattaa todennäköisesti toimitilojen vajaakäyttöä pääkaupunkiseudulla vuonna 2012, kun alueelle valmistuu noin 200 000 neliömetriä uutta toimistotilaa. Taloudellisesti epävarmana aikana sekä vuokralaisten että kiinteistösijoittajien kiinnostus keskittyy perinteisesti prime-alueiden kiinteistöihin, mikä johtaa erojen kasvuun eri alueilla sijaitsevien kiinteistöjen arvostuksessa ja vajaakäytössä.

Toisella tärkeällä markkina-alueellamme, Venäjällä, kehitys on ollut Suomen markkinoita positiivisempaa. Etenkin Moskovassa vuokrat ovat olleet nousussa ja vajaakäyttöasteet laskeneet. Pietarissa kehitys on ollut tasaisempaa. Venäjä on ollut liiketoimintamme kannalta hyvä sijoituskohde, ja uskomme markkinoiden positiivisen kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Ympäristövastuullisuus

Ympäristövastuu on merkittävässä roolissa Spondan toiminnassa, sillä kiinteistöt tuottavat suuren osan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän vuoksi kiinteistöalan toimijoilla on merkittävä rooli energiankäytön tehostamisessa ja sen myötä ilmastomuutoksen torjunnassa.

Ympäristövastuuprosessiemme kehittäminen on osa Spondan strategiseksi painopisteeksi valitun ympäristövastuullisuuden toteuttamista. Kehitystyön tavoitteena on erityisesti kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen. Pyrimme energiatehokkuuteen sekä kiinteistökehityshankkeissamme että kiinteistöjemme hoidossa ja kunnossapidossa. Oman toimintamme kehittämisen lisäksi kannustamme myös asiakkaitamme kiinnittämään huomiota kiinteistöjen energiankulutukseen esimerkiksi Energiatehokkuus- ja Ympäristökumppanuusohjelmiemme kautta.

Varmistaaksemme kiinteistöjemme energiatehokkuuden ja ympäristömyönteisyyden haemme kansainvälistä ympäristösertifiointia kaikille uudisrakennuskohteillemme sekä merkittäville saneerauskohteillemme. Vuonna 2011 neljälle kiinteistöllemme myönnettiin kansainvälinen LEED® tai BREEAM® -ympäristösertifikaatti.

Kaupunkien kehittäminen

Vastuullisena kiinteistöalan toimijana näemme kaupunkien kehittämisen tärkeänä osana yhteiskunnallista vastuutamme. Osallistumme kaupunkien kehittämiseen huomioimalla kiinteistökehityshankkeissamme myös kiinteistöjen ympäristön, kaupunkirakenteen sekä kaupunkikuvan. Omistamme useita suojeltuja kiinteistöjä, joiden kunnostukseen ja ylläpitoon investoimalla panostamme samalla myös kaupunkikuvaan ja kiinteistöä ympäröivän alueen viihtyisyyteen.

Helsingin keskustassa käynnissä oleva Citycenter-hanke on oivallinen osoitus halustamme osallistua kaupunkien keskusta-alueiden kehittämiseen. Hanke tulee valmistuessaan huomattavasti lisäämään alueen viihtyisyyttä ja sen yhteydessä toteutettu huoltotunnelin rakentaminen on mahdollistanut korttelin tavarahuoltoliikenteen siirtämisen maan alle pois keskustan vilkkailta kaduilta.

Tulevaisuuden näkymät

Uskomme korkeatasoisen prime-alueille keskittyvän kiinteistöportfoliomme olevan vahvuutemme myös tulevaisuudessa. Vuonna 2012 tulemme panostamaan erityisesti kiinteistöportfoliomme kehittämiseen, vuokrausasteemme ja vuokratasojen hyvällä tasolla säilyttämiseen sekä omavaraisuusasteemme vaalimiseen.

Onnistuaksemme saavuttamaan asettamamme tavoitteet sekä vastaamaan markkinoiden haasteisiin, on meidän kehitettävä myös omaa toimintaamme. Spondassa keskitytään tällä hetkellä erityisesti asiakkuuden hoidon ja asiakaspalvelumalliemme sekä laatu- ja ympäristövastuun prosessiemme kehittämiseen. Kehitystyö on alkanut jo vuonna 2010 ja sitä tullaan jatkamaan myös vuonna 2012.

Haluan kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksesta yhtiötämme kohtaan ja asiakkaitamme uskollisuudesta ja hyvästä kumppanuudesta muun muassa ympäristöpalveluidemme kehitystyössä. Henkilöstömme puolestaan ansaitsee kiitokset aktiivisesta osallistumisesta prosessiemme ja palveluidemme kehittämiseen vuonna 2011.

 

Kari Inkinen

toimitusjohtaja
Sponda Oyj