Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernitase

M€ Liite 31.12.2011 31.12.2010
Varat
Pitkäaikaiset varat        
  Sijoituskiinteistöt   3 165,7 2 870,6
  Sijoitukset kiinteistörahastoihin   65,5 59,8
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   13,1 13,6
  Liikearvo   14,5 14,5
  Muut aineettomat hyödykkeet   0,6 0,4
  Rahoitusleasingsaamiset   2,7 2,7
  Osuudet osakkuusyrityksissä   0,0 2,0
  Pitkäaikaiset saamiset 5,2 7,5
  Laskennalliset verosaamiset   43,8 36,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä     3 311,1 3 008,1
Lyhytaikaiset varat        
  Vaihto-omaisuuskiinteistöt   7,9 10,3
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,9 41,1
  Rahavarat 26,4 27,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä     76,1 78,4
Varat yhteensä     3 387,3 3 086,5
 
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma        
  Osakepääoma     111,0 111,0
  Ylikurssirahasto     159,5 159,5
  Muuntoerot     0,5 0,6
  Käyvän arvon rahasto     -30,0 -20,6
  Uudelleenarvostusrahasto     0,6 0,6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     433,8 412,0
  Muun oman pääoman rahasto     129,0 129,0
  Kertyneet voittovarat     475,0 407,0
        1 279,4 1 199,1
Määräysvallattomien omistajien osuus     1,7 1,7
Oma pääoma yhteensä   1 281,1 1 200,8
 
Velat
Pitkäaikaiset velat
  Rahoitusvelat 1 380,8 1 399,4
  Muut velat   39,7 25,5
  Laskennalliset verovelat   235,7 221,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä     1 656,2 1 645,9
Lyhytaikaiset velat        
  Rahoitusvelat 374,1 173,2
  Ostovelat ja muut velat 75,9 66,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä     449,9 239,7
Velat yhteensä     2 106,2 1 885,7
Oma pääoma ja velat yhteensä     3 387,3 3 086,5