Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin tuloslaskelma

M€ Liite 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
Liikevaihto    
  Vuokratuotot ja käyttökorvaukset       241,5 224,9
  Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista       0,3 0,3
  Rahastojen hallinnointipalkkiot       6,4 6,9
          248,2 232,1
Kulut          
  Ylläpitokulut     -67,5 -61,9
  Rahastojen välittömät kulut       -1,3 -1,5
          -68,8 -63,3
 
Nettotuotot       179,4 168,7
Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot     7,2 5,8
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta     39,6 44,4
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot     0,7 19,4
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen arvonmuutos     -1,8 0,0
 
Myynnin ja markkinoinnin kulut       -1,6 -1,4
Hallinnon kulut -21,5 -19,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta     -0,1 0,1
Liiketoiminnan muut tuotot     8,2 0,2
Liiketoiminnan muut kulut     -0,6 -2,1
Liikevoitto       209,6 216,2
 
Rahoitustuotot     14,0 1,7
Rahoituskulut     -89,6 -60,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä       -75,6 -58,5
Voitto ennen veroja       134,0 157,7
 
Tilikauden ja edellisten tilikausien verot       -3,1 -3,6
Laskennalliset verot       -25,1 -33,7
Laskennallisten verojen verokantamuutos       12,0 0,0
Tuloverot yhteensä     -16,2 -37,3
Tilikauden voitto       117,8 120,4
 
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille       117,8 120,6
Määräysvallattomille omistajille       0,0 -0,2
Tilikauden voitto       117,8 120,4
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €     0,39 0,40
Osakkeiden laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, milj.kpl     281,3 277,6