Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin rahavirtalaskelma

M€ Liite 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
Liiketoiminnan rahavirrat      
  Tilikauden tulos   117,8 120,4
  Oikaisut 44,5 42,7
  Käyttöpääoman muutokset 6,7 12,1
  Saadut korot   1,4 0,7
  Maksetut korot   -66,8 -61,4
  Muut rahoituserät   -3,0 -10,2
  Saadut osingot   0,0 0,0
  Osakkuusyhtiöltä saadut osingot   1,5 0,9
  Maksetut/saadut verot   -3,0 -2,7
Liiketoiminnan nettorahavirta   99,2 102,6
 
Investointien rahavirrat
  Investoinnit sijoituskiinteistöihin -226,6 -75,9
  Investoinnit kiinteistörahastoihin   -10,1 -5,4
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -0,3 -0,5
  Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 5,9 41,5
  Luovutustulot osakkuusyhtiöistä   8,2 0,0
  Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä   0,0 0,0
  Lainasaamisten takaisinmaksut   0,0 0,8
Investointien nettorahavirta   -222,9 -39,5
 
Rahoituksen rahavirrat
  Pitkäaikaisten lainojen nostot   757,4 715,1
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -782,1 -600,3
  Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut   201,3 -136,0
  Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot   -11,4 -11,4
  Maksetut osingot   -41,6 -33,3
Rahoituksen nettorahavirta   123,6 -65,9
 
Rahavarojen muutos   -0,1 -2,7
 
Rahavarat tilikauden alussa   27,0 29,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -0,4 0,6
Rahavarat tilikauden lopussa   26,4 27,0
 
Rahavirtalaskelman liitetiedot   1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
 
1. Oikaisut tilikauden tulokseen
  Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot   -7,2 -5,8
  Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta   -34,6 -38,8
  Voitto vaihto-omaisuuskiinteistöjen IFRS-40 mukaisesta siirrosta   0,0 -8,8
  Vaihto-omaisuuskiinteistöjen arvonmuutos   1,8 0,0
  Rahoitustuotot ja -kulut   75,6 58,5
  Tuloverot   16,2 37,3
  Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   0,1 -0,1
  Muut oikaisut   -7,4 0,4
  Oikaisut yhteensä   44,5 42,7
 
2. Käyttöpääoman muutokset
  Vaihto-omaisuuskiinteistöjen muutos   0,1 3,0
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos   3,4 -6,3
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   3,3 15,4
  Käyttöpääoman muutokset yhteensä   6,7 12,1
 
3. Investoinnit sijoituskiinteistöihin
  Tytäryritysten hankinta
  Yhtiöiden hankintameno   119,1 0,8
  Ostettujen yhtiöiden hankintahetken rahavarat   0,0 0,0
  Hankinnoista johtuvat rahavirrat hankittujen yritysten rahavaroilla vähennettynä   119,1 0,8
 
  Hankitut kiinteistöt   - -
  Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin   107,5 75,1
  Investoinnit sijoituskiinteistöihin yhteensä   226,6 75,9
 
  Hankittujen tytäryritysten varojen ja velkojen arvot
  Nettokäyttöpääoma   0,2 0,0
  Pitkäaikaiset varat   142,3 0,8
  Korolliset velat   -0,2 -
  Korottomat velat   -1,1 -
  Hankittujen tytäryritysten varojen ja velkojen nettoarvo yhteensä   141,1 0,8
  Fennia-korttelin hankinnan yhteydessä myyjälle suunnattu osakeanti   -22,0 0,0
  Hankinnoista johtuvat rahavirrat hankittujen yritysten rahavaroilla vähennettynä   119,1 0,8
 
4. Luovutustulot sijoituskiinteistöistä
  Luovutustulot tytäryritysten myynneistä
  Luovutustulot   5,9 41,5
  Myytyjen yhtiöiden rahavarat   0,0 0,0
  Luovutustulot tytäryritysten myynneistä   5,9 41,5
  Muut luovutustulot sijoituskiinteistöistä   - -
  Luovutustulot sijoituskiinteistöistä yhteensä   5,9 41,5
 
  Myytyjen tytäryritysten varojen ja velkojen arvo
  Nettokäyttöpääoma   0,0 -0,1
  Sijoituskiinteistöt   5,2 35,7
  Myyntivoitto/-tappio   0,7 5,8
  Myytyjen tytäryritysten varojen ja velkojen nettoarvo yhteensä   5,9 41,5