Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön rahavirtalaskelma

M€   1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
Liiketoiminnan rahavirta      
  Tilikauden tulos   -7,9 4,0
  Oikaisut 1) 93,2 57,9
  Nettokäyttöpääoman muutos 2) -11,9 8,7
  Saadut korot   45,3 37,9
  Maksetut korot   -65,1 -68,9
  Muut rahoituserät   -16,6 -22,3
  Maksetut/saadut verot   0,0 0,0
Liiketoiminnan nettorahavirta   37,0 17,4
 
Investointien rahavirta      
  Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin   -69,4 -5,4
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8,1 -0,1
  Investoinnit muihin sijoituksiin  
  Luovutustulot osakkeista ja osuuksista -1,7 -11,9
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  
  Myönnetyt lainat   -119,1 -60,1
  Lainasaamisten takaisinmaksut   1,3 9,7
Investointien nettorahavirta   -197,0 -44,0
 
Rahoituksen rahavirta      
  Pitkäaikaisten lainojen nostot   846,0 821,8
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -828,8 -626,1
  Lyhyttaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut 189,8 -136,2
  Maksetut osingot   -41,6 -33,3
Rahoituksen nettorahavirta   165,4 26,2
 
Rahavarojen muutos   5,4 -0,4
 
Rahavarat tilikauden alussa   9,0 9,4
Rahavarat tilikauden lopussa   14,3 9,0
 
Rahavirtalaskelman liitetiedot, M€   1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
 
1) Oikaisut      
Seuraavilla kirjauksilla muutetaan tuloslaskelman suoriteperusteiset erät rahavirtaperusteisiksi sekä perutaan erät, jotka esitetään muualla rahavirtalaskelmassa.
 
  Liiketoiminnan muut kulut   0,9 9,0
  Liiketoiminnan muut tuotot   -0,9 -4,4
  Poistot   5,1 5,8
  Rahoitustuotot ja -kulut   134,2 68,4
  Konserniavustus   -46,1 -12,6
  Poistoerot   0,0 -0,2
  Verot   0,0 0,0
  Oikaisut yhteensä   93,2 57,9
 
2) Nettokäyttöpääoman muutoksen erittely
  Lyhytaikaiset liikesaamiset      
  lisäys (-), vähennys (+)   -18,1 -9,4
  Korottomat lyhytaikaiset velat      
  lisäys (+), vähennys (-)   6,2 18,1
  Nettokäyttöpääoman muutos   -11,9 8,7