Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus on osa Spondan kokonaisvaltaista ympäristövastuuta. Sponda on panostanut materiaalitehokkuuden edistämisessä erityisesti jätteiden lajitteluun ja siihen liittyvään opastamiseen.

Miksi tämä on prioriteetti?

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2008 valtakunnallisen jätesuunnitelman, jonka tarkoituksena on ehkäistä jätteiden syntymistä sekä kääntää yhdyskuntajätteen määrä laskuun vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on vähentää kaatopaikkajätteen osuus yhdyskuntajätteestä alle 20 prosenttiin ja kierrättää tai hyödyntää energiantuotannossa loput 80 prosenttia. Sponda pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kansallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

Materiaalitehokkuus Spondan toiminnassa

Prioriteetti sisältää:

  • kiinteistöjen jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö
  • materiaalien käytön tehostaminen, muun muassa hankinnoissa
  • palveluiden tuottaminen pienemmillä materiaalipanoksilla ja ympäristövaikutuksilla 

Sponda pyrkii toiminnallaan ja kiinteistöjensä tilajärjestelyillä helpottamaan asianmukaista jätteiden lajittelua omistamissaan kiinteistössä, vaikka jätteiden asianmukainen lajittelu onkin kiinteistöjen käyttäjien vastuulla. Yhtiö huolehtii kiinteistöjensä lajittelun jälkeisestä jätehuollosta, ellei käyttäjän kanssa ole sovittu toisin. Sponda opastaa kiinteistöjensä käyttäjiä jätteiden kierrätyksessä ja lajittelussa sekä niiden kokonaismäärän vähentämisessä.

Materiaalitehokkuuteen kuuluu olennaisena osana myös vähentää syntyvän jätteen määrää. Uudis- ja korjausrakentamisessa tämä on huomioitu ohjaamalla suunnittelua muuntojoustaviin tilaratkaisuihin. Näin vähenevät tilojen käytön aikaiset, rakennusjätettä tuottavat muutostyöt.

Rakentamisvaiheessa puolestaan noudatetaan uudisrakennushankkeissa ja suurimmissa peruskorjauksissa kansainvälisten LEED® tai BREEAM® -luokitusjärjestelmien ohjeistusta työmaan kaatopaikkajätteiden määrän vähentämiseksi. Kaikessa rakennus- ja korjaustyössä sekä kiinteistöjen normaalissa arjessa pyritään minimoimaan kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä huolehtimalla jätteiden asianmukaisesta lajittelusta ja kierrätyksestä.

Jätteiden lajittelun ja siihen liittyvän opastamisen lisäksi Sponda panostaa jatkossa vahvemmin myös syntyvän jätteen määrän vähentämiseen sekä palveluiden tuottamiseen pienemmillä materiaalipanoksilla ja ympäristövaikutuksilla.

Lisää tietoa kiinteistöjen sertifioinnista

Tavoitteet vuodelle 2011

  • Jätteiden kokonaismäärää pyritään pienentämään ja jätemäärien seurantaa tehostetaan
 

Toimenpiteet vuonna 2011

Vuonna 2011 Sponda kiinnitti erityistä huomiota jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen sekä jätemäärän seurantaan. Sponda pyrkii varmistamaan, että yhtiön kiinteistöjen vuokralaisilla on käytössään asianmukaiset tilat ja lajittelun mahdollistavat jäteastiat. Asiakkailla on myös käytössään Spondan extranet-palvelusta löytyvä yleinen lajitteluopas, ja osalle kiinteistöistä tarjotaan myös talokohtaista opastusta.

Sponda kannustaa asiakkaitaan jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen myös vuonna 2011 käynnistämässään Ympäristökumppanuus-ohjelmassa, jossa pyritään vähentämään kiinteistöjen käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Ympäristökumppanuus aloitettiin vuonna 2011 muun muassa Keskon kanssa kauppakeskus Ruoholahdessa, Elisan, Nordean, Espoon kaupungin, Evli Pankki Oyj:n, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa.

Vuonna 2011 jätemäärien raportointia tehostettiin yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Kattavamman raportoinnin pohjalta kiinteistönkäyttäjille voidaan paremmin kertoa syntyneen jätteen määrä ja eri jätelajien osuudet. Spondan kokonaisjätemäärä vuonna 2011 oli 5 610 tonnia, josta 2 371 tonnia oli sekajätettä. Sekajätteen määrää pyritään edelleen pienentämään tehostamalla jätteiden lajittelua.

Vuoden 2012 alussa Sponda tehosti kiinteistöjensä jätteiden kierrätystä solmimalla yhteistyösopimuksen Lassila & Tikanojan kanssa. Uuden yhteistyösopimuksen ansiosta yhtiön omistamien kiinteistöjen tuottamien hiilidioksidipäästöjen odotetaan vähenevän noin 300 tonnia kuukaudessa ja kierrätysasteen nousevan noin 90 prosentin tasolle. Myös kaatopaikkajätteen määrä pienenee arvion mukaan noin kymmenesosaan nykyisestä.

Tavoitteet vuodelle 2012

    • Ympäristökumppanuuksia asiakkaiden kanssa lisätään vuoden 2012 aikana
    • Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen jätteiden kierrätysaste nousee yli 70 prosenttiin.

Avainluvut 

Jätemääräraportti
 
Sponda Oyj ja Sponda Kiinteistöt Oy, yhteensä 2011 (tonnia) 2010 (tonnia)
Sekajäte  2 371,0  2 096,5
Biojäte 493,2  307,7
Energiajae 304,4  262,3
Keräyspaperi 736,0  595,5
Toimistokeräyspaperi 86,0  183,5
Kaupan ja teollisuuden pakkaus 299,5  435,7
Keräyspahvi 891,7  558,1
Keräyskartonki 120,5  97,1
Hyötyjäte 147,6   
Muu jäte    
     Puu 16,8  30,5
     Lasi 60,8  15,7
     Metalli 34,1  13,6
     Muovi 0,9  1,0
     Rakennusjäte 7,7  9,5
     Tietoturva 1,7  3,8
     Ongelmajäte 7,0   
     Muu jäte 31,2  0,6
Yhteensä 5 610,0  4 611,1
     
Kohteiden lkm 127 126
Kaikki kohteet 203 200
Osaomisteiset tai kylmänä vuokratut 72 74

Mukana ne Spondan kiinteistöt, joissa kiinteistönomistaja vastaa jätehuollosta.
Kiinteistöjen ylläpidosta vastaava yritys on kerännyt tiedot keskitetysti jätehuollon toimijoilta.