Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Läpinäkyvä toiminta

Yhtiön toiminnasta kertovan tiedon läpinäkyvyys ja oikeellisuus on Spondalle ensiarvoisen tärkeää. Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä edistetään kehittämällä yhtiön toimintamalleja ja luomalla sidosryhmäsuhteiden hoitoon sopivia vuorovaikutustapoja.

Miksi tämä on prioriteetti?

Sponda uskoo läpinäkyvän viestinnän ja toiminnan lisäävän sidosryhmien luottamusta yhtiöön. Läpinäkyvyys merkitsee Spondalle ennen kaikkea viestinnän ja raportoinnin luotettavuutta.

Läpinäkyvyyden edistäminen Spondassa

Prioriteetti sisältää:

  • Taloudellinen raportointi
  • Vastuullisuusraportointi
  • Viestintä

Spondan taloudellinen raportointi noudattaa voimassaolevia lakeja ja standardeja. Lisäksi yhtiö palvelee sijoittajia tarjoamalla tietoa yhtiön toimintaympäristöstä ja toiminnan kehityksestä muun muassa EPRA:n (European Public Real Estate Association) suositusten mukaisesti. Raportointia kehitetään jatkuvasti sijoittajia ja muita sidosryhmiä kuunnellen.

Spondan tärkeimmät sidosryhmät on kuvattu Rahavirrat sidosryhmittäin -kaaviossa sekä yhtiön verkkosivuilla. Sidosryhmien olennaisuutta arvioidaan sen perusteella, voivatko ne vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan merkittävästi. Sponda edellyttää sidosryhmiltään vastuullista toimintaa, ja pyrkii omassa toiminnassaan noudattamaan sidosryhmiensä edellyttämiä vastuullisuusvaatimuksia. Spondan keskeiset sidosryhmät muodostavat yhtiön vastuullisen yritystoiminnan perustan.

Asiakkuussuhteissa Sponda pyrkii vuorovaikutteiseen kumppanuuteen. Tätä tuetaan kehittämällä yhtiön toimintamalleja ja lisäämällä asiakasviestinnän vuorovaikutteisuutta. Ulkoisen raportoinnin ja viestinnän lisäksi Sponda panostaa sisäiseen viestintään. Tehokkaan sisäisen viestinnän avulla henkilöstölle halutaan tarjota mahdollisuus avoimeen keskusteluun. Sponda uskoo, että läpinäkyvä viestintä ja toiminta lisäävät yhtiölle merkittävien sidosryhmien luottamusta yhtiöön. 

Tavoitteet 2011

  • Vastuullisuusraportoinnin GRI-raportointiviitekehyksen C-tason saavuttaminen
  • Verkkoviestintäkanavien kehittäminen

Toimenpiteet vuonna 2011

Vuonna 2011 Spondassa kehitettiin taloudellisen ja vastuullisuusraportoinnin laatua. Yhtiön raportoinnin hyvästä tasosta kertoo yhtiön vuoden 2010 vuosikertomuksen saama hopeasija European Public Real Estate Associationin (EPRA) vuotuisessa eurooppalaisten kiinteistöalan vuosikertomusten katselmuksessa. Vastuullisuusasioita koskevan läpinäkyvyyden lisäämiseksi Sponda laajensi vuonna 2011 vastuullisuusraportointiaan GRI-ohjeistuksen mukaiselle C-tasolle. Yhtiölle myös määriteltiin sen toiminnan kannalta tärkeimmät vastuullisuusprioriteetit, joiden mukaan raportointia rakennetaan tulevaisuudessa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Spondan osakkeella on mahdollista käydä kauppaa vaihtoehtoisissa markkinapaikoissa. Spondan osakkeen hinnanmuodostuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi yhtiön internet-sivustolla esitetään vuoden 2012 alusta lähtien NASDAQ OMX Helsingin tietoihin perustuvan kurssidatan lisäksi vaihtoehtoisten markkinapaikkojen dataa osakemonitori- ja hintahistoriahakutyökaluissa. 

Spondan vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan Spondan työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä yhtiön sisäiseen viestintään. Tuloksissa korostuivat erityisesti tyytyväisyys strategian ja tulevaisuuden näkymien viestintään. Sisäisessä viestinnässään Sponda on panostanut erityisesti johdon ja työntekijöiden keskusteluyhteyden kehittämiseen järjestämällä säännöllisesti sisäisiä info- ja keskustelutilaisuuksia. Vuoden aikana Spondan pääkonttorilla järjestettiin myös useita eri yksiköitä ja niiden toimintaa esitteleviä tilaisuuksia, jotka tekevät yksiköiden toimintaa läpinäkyväksi ja parantavat yksiköiden välistä yhteistyötä.

Verkkopalveluista vuorovaikutteisempia

Intranet on Spondan tärkein sisäisen viestinnän kanava. Sisäistä verkkopalvelua kehitettiin vuoden 2011 aikana muun muassa lisäämällä viestintäkanavan vuorovaikutteisuutta ja kehittämällä intranetin projektityöskentelyä ja -viestintää tukevia työtiloja.

Vuorovaikutteisuuden lisääminen oli tavoitteena myös yhtiön extranet-palveluiden uudistamisessa.  Extranetit muodostavat Spondan ja asiakkaiden välille tehokkaan yhteydenpitokanavan, jonka kautta välittyvät asiakkaiden kyselyt, palvelutilaukset ja vikailmoitukset sekä Spondan tiedotteet.

Läpinäkyvyyttä tuettiin kehittämällä yhtiön internet-sivuston käytettävyyttä ja yhtiön palveluiden löydettävyyttä verkossa. Internet-sivuston tärkeimmät kohderyhmät ovat potentiaaliset asiakkaat, nykyiset asiakkaat ja sijoittajat. Vuoden 2011 alussa päättyneessä uudistusprojektissa selkeytettiin sivuston ilmettä, rakennetta ja toiminnallisuutta sekä helpotettiin toimitilojen hakua. 

Spondan vuodelle 2012 asettama tavoite on luoda vuorovaikutteinen prosessi henkilöstön kehitysideoiden käsittelyä varten. Prosessissa määritellään muun muassa, miten parhaimmat kehitysideat valitaan ja toteutetaan.

Tavoitteet vuodelle 2012

  • Vuorovaikutteinen prosessi henkilöstön kehitysideoiden käsittelyyn
  • Internet-sivuston vuorovaikutteisuuden lisääminen

 

 Rahavirrat sidosryhmittäin