Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Henkilöstöön panostaminen

Sponda huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista

Spondassa työskentelee motivoitunut ja hyvän yhteishengen omaava ammattilaisten joukko, joka tuntee asiakkaidensa tarpeet. Asiantuntijaorganisaatiolle henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon korkea taso ovat tärkeitä menestystekijöitä, joita kehitetään koulutuksen ja hyvän johtamisen avulla.

Miksi tämä on prioriteetti?

Tarkoituksenmukainen koulutus ja hyvä johtaminen mahdollistavat Spondan strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Spondan kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa on erityisen tärkeää varmistaa henkilöstön pätevyys sekä ammattitaidon korkea taso. Työhyvinvointi on paremman työsuorituksen ja jaksamisen kulmakivi.

Henkilöstöstä huolehtiminen Spondassa

Prioriteetti sisältää:

  • Henkilöstön työhyvinvointi
  • Ammattitaidon kehittäminen
  • Sisäinen viestintä

Työtyytyväisyyden kartoittaminen

Henkilöstön tyytyväisyyttä ja organisaation toimivuutta arvioidaan Spondassa säännöllisesti vuosittain toteutettavalla henkilöstötutkimuksella. Vuonna 2011 uudistetun henkilöstötutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstön näkemyksiä omasta työstään, organisaation toimivuudesta, johtamisesta ja sitoutumisesta. Tavoitteena on myös antaa vastaajille mahdollisuus ilmaista työhön ja työyhteisöön kohdistuvia kehittämisodotuksia ja vaikuttaa kehittämisratkaisuihin.

Henkilöstön kehittäminen

Sponda pyrkii kaikessa toiminnassaan jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. Henkilöstöä kannustetaan itsensä kehittämiseen sekä itsenäisyyteen ja aktiivisuuteen omassa työssään. Strategiasta, asiakas- ja sidosryhmäpalautteesta sekä kehityskeskusteluista esiin nousevien tarpeiden pohjalta henkilöstölle järjestetään yhteisiä koulutusohjelmia tai tarjotaan mahdollisuutta osallistua talon ulkopuolisiin valmennuksiin.

Asiakaslähtöinen toimintatapa ohjaa Spondan henkilöstön kehittämistä, sillä asiakkaiden odotukset ja tarpeet määrittelevät suunnan, johon henkilöstön osaamista kehitetään. Kehityskeskusteluissa varmistetaan, että jokainen on tietoinen oman tehtävänsä ja Spondan strategian sekä tavoitteiden välisestä yhteydestä. Tavoitteiden toteutumista ja kehitystä arvioidaan tulos- ja kehityskeskustelujen lisäksi myös kilpailijavertailujen, henkilöstön kehittämisinvestointien sekä henkilöstötutkimusten avulla.

Terveydenhuolto ja liikunnan tukeminen

Sponda panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin, muun muassa tarjoamalla henkilöstölleen kattavan terveydenhuollon. Spondan työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä mahdollisia työn henkisestä kuormituksesta johtuvia haittoja ja sairauksia sekä tukea työssä jaksamista. Tavoitteisiin kuuluvat myös elintapasairauksien ennaltaehkäisy, niiden varhainen havaitseminen sekä omahoidon tukeminen. Pitkään työelämässä olleiden henkilöiden jaksamista tuetaan Spondassa erityisellä hyvinvointiohjelmalla.

Sponda huolehtii työhyvinvoinnista myös tukemalla henkilöstönsä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Lisäksi henkilöstöä kannustetaan liikunnalliseen, ja samalla ympäristöystävälliseen, työmatkaliikkumiseen tarjoamalla työntekijöiden käyttöön työsuhdepolkupyöriä.

Palkitseminen

Spondalla on käytössään koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yhtiön yhteisiin että kullekin työntekijälle erikseen asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Lue lisää palkitsemisesta vuosikertomuksen Hallinnointi-osiosta.

Toimenpiteet vuonna 2011

Henkilöstötutkimusta uudistettiin

Syksyllä 2011 toteutetun tyytyväisyystutkimuksen vastausaktiivisuus oli 94,4 prosenttia, mikä on erinomainen taso. Uudistuneen tutkimuksen myötä tulokset voidaan raportoida myös konsernitasolla. Tutkimuksen muutoksista johtuen vuoden 2011 tulokset eivät ole suoraan verrannollisia aikaisempien vuosien tutkimustuloksiin. Suhteessa vertailuaineistoon ja normeihin, tulokset sekä henkilöstön tyytyväisyystutkimuksen että sisäisten asiakassuhteiden tutkimuksen osalta olivat vuonna 2011 edellisten vuosien tapaan erittäin myönteiset.

Spondan työnantajakuva säilyi erittäin hyvänä vuonna 2011. Luottamus ylimpään johtoon oli edelleen korkea ja päätöksentekoa pidettiin tehokkaana. Spondan henkilöstö arvostaa korkealle työhyvinvoinnin eteen tehtyjä panostuksia. Organisaation toiminnan tehokkuutta lisää hyvä tiedonkulku, jota tutkimuksen mukaan huhujen ei koettu häiritsevän. Spondan henkilöstö uskoo yhtiön tulevaisuuteen ja olisi valmis suosittelemaan yhtiötä työnantajana. Oma työ koettiin haastavana ja mielenkiintoisena, ja yksikkötason esimiestyötä arvostettiin.

Henkilöstön näkemyksen mukaan yhtiö kohtelee työntekijöitään oikeudenmukaisesti ja reilusti. Näin toimimalla, voidaan parhaiten edistää myös kokemusta miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutumisessa. Spondan tavoitteena on, että henkilöstön keskuudessa ei esiinny kokemuksia epätasa-arvoisesta kohtelusta sukupuolen, iän, uskonnon, terveydentilan tai minkään niihin rinnastettavan asian osalta. Oikeudenmukainen ja syrjimisen poissulkeva kohtelu kattaa koko työsuhteen elinkaaren aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka.

Henkilöstötutkimuksen tulosten käsittely avoimessa vuorovaikutteisessa keskustelussa jokaisessa yksikössä on olennaisen tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Keskusteluissa tuli esille konkreettisia ideoita, joilla Sponda voi parantaa palveluprosessejaan sekä tuotteidensa ja palvelujensa laatua. Myös työvälineiden ja –järjestelmien laadusta käytiin keskusteluja.

Yksiköissä tapahtuneen analysoinnin ja kehitystoimien määrittelyn jälkeen johtoryhmä valitsi tutkimuksen kokonaistulosten analyysin perusteella kohteet, joita kehittämällä Spondan ilmapiiriä ja toimintaa voidaan entisestään parantaa. Kehityskohteiksi valittiin työvälineiden ja -järjestelmien sekä yhtiön tuotteiden ja palvelun laadun parantaminen. Vuoden 2012 alussa yhtiö käynnistikin projektin toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämiseksi.

Henkilökohtainen kehittyminen ja ammattitaidon ylläpitäminen

Vuonna 2011 koulutuspäiviä oli 2,3 henkilöä kohden, ja koulutuskustannusten osuus palkoista oli 4,0 prosenttia. Kuluneena vuonna Spondassa panostettiin henkilöstön koulutuksissa erityisesti henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Koulutus- ja yhteistyökumppaneidensa valinnassa yhtiö korostaa koulutustoiminnan korkeaa tasoa ja luotettavuutta.

Vuonna 2011 kaikki Spondan työntekijät osallistuivat kehityskeskusteluihin. Kehityskeskustelussa määritellään henkilökohtaisen suunnitelman pohjalta konkreettiset koulutus- ja kehittämistoimet, joiden avulla asetetut tavoitteet saavutetaan.

Nuorru kunnolla -ohjelma tukee työhyvinvointia

Työhyvinvoinnin edistämiseksi Spondassa käynnistettiin vuonna 2011 liikkumiseen ja kehonhuoltoon keskittyvä Nuorru kunnolla -ohjelma, joka tukee ja jatkaa Spondassa jo vuonna 2010 aloitettua Elämäntaparemontti-hanketta. Nuorru kunnolla -ohjelmassa mitataan työntekijöiden kehon ikää ja pyritään tarjoamaan heille räätälöityä opastusta, myös aktiiviliikkujat huomioiden.

Ohjelmaan sisältyy luentoja ja terveysopastusta, ja lisäksi jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle laaditaan henkilökohtainen liikuntatapasuositus. Ohjelman tarkoituksena on muun muassa ennaltaehkäistä istumatyöstä ja stressistä aiheutuvia terveyshaittoja. Ohjelman tuloksia seurataan vuonna 2012.

Tavoitteet vuodelle 2012

  • Vuorovaikutteinen prosessi henkilöstön kehitysideoiden käsittelyyn

 
Avainluvut

Tunnusluvut, henkilöstö

  2011 2010 2009
Keski-ikä, vuoden lopussa 44,6 45,5  45,6
Sairauspoissaolopäivät, keskimäärin 3,9 4,0  4,4
Koulutuspäivä/työntekijä, keskimäärin 2,3 2,9 3,62
Henkilöstömäärä, vuoden aikana keskimäärin 123 123 135

Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset 2011, konserni
(Skaala 1–4)

  2011
Sitoutuminen 3,21
Johtaminen 3,20
Suorituskyky 3,08
Engagement index (sitoutuneisuus) 3,48
Tutkimuksen muutoksista johtuen vuoden 2011 tulokset eivät ole suoraan verrannollisia aikaisempien vuosien tutkimustuloksiin.

Lyhyesti:

  • Henkilöstön työtyytyväisyystutkimusta uudistettiin

  • Spondan työnantajakuva säilyi erittäin hyvänä henkilöstön keskuudessa

  • Vuoden 2011 koulutuksissa painottuivat henkilökohtainen kehittyminen ja ammattitaidon ylläpitäminen