Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Tämän vuoksi Sponda kiinnittää erityistä huomiota kiinteistöjensä energiatehokkuuteen ja energiankulutuksesta aiheutuvaan hiilijalanjälkeen.

Miksi tämä on prioriteetti?

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on olennainen osa Euroopan Unionin ilmasto- ja energiastrategiaa, jolla tavoitellaan 20 prosentin vähennystä uusien rakennusten energiankäytössä vuoteen 2020 mennessä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen on tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävässä roolissa, sillä rakentaminen ja rakennusten käyttämä energia muodostavat yli 40 prosenttia energian loppukäytöstä. Vuonna 2021 kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja.

Toimitilavuokralaisen oma toiminta aiheuttaa jopa 60 prosenttia kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta, minkä vuoksi energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä yhteistyö vuokralaisen kanssa on erityisen tärkeää. Spondan vuokraamissa toimitiloissa työskentelee päivittäin lähes 30 000 henkilöä, minkä johdosta pienilläkin teoilla on mahdollista saada aikaan suuria muutoksia.

Sponda pyrkii omalla toiminnallaan ja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa vastaamaan EU:n asettamiin tavoitteisiin. Energiatehokkuutta tavoitellaan kaikissa yhtiön kiinteistökehityshankkeissa sekä kiinteistöjen korjauksissa ja ylläpidossa. Sponda kannustaa ja opastaa lisäksi asiakkaitaan energiatehokkuuteen ja kiinteistöjen ympäristömyönteiseen käyttöön.

Ympäristövastuun luvut perustuvat Spondan Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin, joista kerätään energian- ja vedenkulutuksien sekä jätehuollon tiedot. Spondan kiinteistökannassa tapahtuu vuosittain jonkin verran ostoista ja myynneistä johtuvaa vaihtuvuutta, joka vaikuttaa ympäristölukujen vuosittaiseen vertailtavuuteen.

Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen Spondassa

Prioriteetti sisältää:

 • kiinteistöjen lämpöenergian, sähköenergian ja veden kulutus
 • kiinteistökehitys
 • asiakkaiden ja henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen

Sertifiointi ja Spondan suunnitteluohjeisto

Uudisrakentamista, kiinteistöjen korjausrakentamista ja toimistorakennusten suunnittelua ohjaa Spondassa monelta osin yleisiä normeja ja määräyksiä laajempi suunnitteluohjeisto, jonka avulla voidaan toteuttaa muunneltavia, energiatehokkaita sekä hyvät fyysiset työolosuhteet tarjoavia rakennuksia.

Spondan kiinteistökehitystoiminnassa ympäristövaatimuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Sertifioimalla uudisrakennukset ja suurimmat korjausrakennuskohteet voidaan asiakkaille tarjota laadukkaita ja ympäristömyönteisiä toimitiloja.

Energiatehokkuusohjelma

Kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä tuetaan erityisesti vuonna 2009 käynnistyneellä Spondan Energiatehokkuusohjelmalla, jossa energiasäästöjä tavoitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Ohjelman puitteissa kiinteistöissä suoritetaan energiakatselmuksia, joissa selvitetään kunkin kiinteistön energiankulutusta sekä käydään läpi energiankäyttöön liittyvät tekniset järjestelmät. Yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa määritellään kiinteistökohtaiset energiatehokkuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kehitystä seurataan säännöllisissä tapaamisissa asiakkaiden kanssa. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoimista sekä kulutustietojen kokoamisesta ja seurannasta huolehtivat Spondan yhteistyökumppanit Ovenia Oy ja Corbel Oy.

Energiatehokkuusohjelman kautta saavutetut kustannussäästöt investoidaan takaisin kiinteistöihin, ja ohjelmalla tavoitellaan 10 prosentin energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä. Yhteistyötä asiakkaiden kanssa tullaan tulevaisuudessa laajentamaan. Energiasäästön lisäksi kiinteistöjen ympäristökuormitusta pyritään keventämään kiinnittämällä huomiota myös muihin kiinteistön ja asiakkaan toimintaan liittyviin ympäristötekijöihin.

Ympäristötietoisuus jokapäiväisessä työssä

Spondan Helsingissä sijaitsevalle pääkonttorille myönnettiin vuonna 2010 WWF:n Green Office -merkin käyttöoikeus osoituksena ympäristönäkökulmien hyvästä huomioimisesta toimistotyössä. Green Office -ohjelman avulla yhtiössä edistetään henkilöstön ympäristöosaamista ja ohjataan työntekijöitä tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Ympäristötietoisuutta lisätään esimerkiksi vuotuisella Green Day -ympäristötapahtumalla sekä intranetissä säännöllisesti julkaistavilla Green Office -vinkeillä.

Sponda raportoi WWF:lle vuosittain pääkonttorinsa energiankulutuksesta. Toimistossa pyritään aktiivisesti vähentämään energiankulutusta sekä muuta ympäristökuormitusta. Vuonna 2011 Spondan pääkonttori rakennuksen energiankulutukset laskivat vuoden 2010 lukemista. Sähköenergian kulutus väheni 1,4 prosenttia, lämpöenergian (normitettu) 9 prosenttia ja kaukokylmän 10,9 prosenttia. Koko kiinteistön vedenkulutus laski 16 prosenttia edellisestä vuodesta.

Spondan henkilöstöä kannustetaan ekologisiin valintoihin vähäpäästöisiä vaihtoehtoja suosivalla työsuhdeautopolitiikalla ja tarjoamalla henkilöstölle työsuhdepolkupyöriä. Osana Spondan Green Office -ympäristöohjelmaa henkilöstölle tarjotaan myös ajotapakoulutuksia. Työpäivän aikaiseen matkustamiseen pääkaupunkiseudulla henkilöstöllä on käytettävissään yhtiön julkisen liikenteen matkakortteja.

Lue lisää WWF:n Green Office-ympäristöjärjestelmästä.

Tavoitteet vuodelle 2011

 • Kiinteistöjen Energiatehokkuusohjelmaa jatketaan
 • Kaikille uudisrakennuskohteille haetaan kansainvälistä ympäristösertifikaattia
 • Matalaenergiatalokonsepti otetaan käyttöön kaikissa uudisrakennuskohteissa
 • Ympäristörasitteiden (kulutusten) pienentäminen edelleen
 • Ympäristötunnuslukujen laajempi seuranta Venäjällä

Toimenpiteet vuonna 2011

Lisää kiinteistöjä Energiatehokkuusohjelman piiriin

Vuoden 2011 lopulla Energiatehokkuusohjelmassa oli mukana 113 (2010: 84) kiinteistöä, joista energiakatselmus on suoritettu 83 kiinteistössä ja toimenpide-ehdotukset laadittu 49 kiinteistölle. Myös kolmessa Spondan hallinnoimien kiinteistörahastojen kiinteistössä on aloitettu Energiatehokkuusohjelma.

Niissä kiinteistöissä, jotka liittyivät ohjelmaan jo vuonna 2010, jatkettiin kartoituksia, toteutettiin toimenpiteitä sekä seurattiin kulutusta kiinteistökohtaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Osa toimenpiteistä toteutettiin yhdessä kiinteistön käyttäjien kanssa ja osa toteutetaan kiinteistön laajempien korjausten yhteydessä.

Venäjällä vuonna 2010 käynnistyneen Energiatehokkuusohjelman kartoituksen tuloksia koostettiin ja analysoitiin vuoden 2011 aikana. Tulosten pohjalta määritellään kullekin kiinteistölle energiatehokkuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Energiasäästöjä saatiin aikaan vuoden 2011 aikana Spondan omistamissa kiinteistöissä muun muassa Energiatehokkuusohjelman avulla. Suomen poikkeukselliset sääolosuhteet vaikeuttivat kuitenkin lämmitysenergian kulutuksen seurantaa normitetun eli sääkorjatun lämmitysenergian osalta. Vertailukelpoisten kiinteistöjen normitettu energiankulutus pysyi lähes samana (+0,2 %), kun mitattu lämmönkulutus todellisuudessa laski 18,5 prosenttia. Vertailukelpoisissa kiinteistöissä sähkön kokonaiskulutus laski 2,3 prosenttia, veden kulutus 4,8 prosenttia ja jäähdytyksen kulutus 10 prosenttia.

Vuonna 2011 Spondan kaikkien Suomen kiinteistöjen energiankulutuksesta aiheutuva hiilijalanjälki oli yhteensä 56 080 tonnia/CO2 (2010: 60 048), joka oli 6,6 prosenttia vähemmän vuoteen 2010 verrattuna.

Tehostaakseen kiinteistöjensä kulutuksen seurantaa ja raportointia Sponda laajensi edelleen sähkön, lämmön, jäähdytyksen sekä veden reaaliaikaista kulutusmittausta ja kulutustietojen etäluentaa.

Vuonna 2011 Sponda liittyi vapaaehtoiseen Toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelmaan (TETS), joka on osa Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta. Puitesopimuksen tavoitteena on vähentää sopimukseen liitettyjen kiinteistöjen energiankulutusta 6 prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

Asiakkaiden ympäristötietoisuutta lisättiin

Vahvistaakseen asiakasyhteistyötään ympäristöasioissa Sponda ehdotti vuonna 2011 kymmenelle asiakkaalleen yhteistyökumppanuutta, jonka tavoitteena on edistää toimitilojen energiatehokkuutta ja jätteiden kierrätysastetta asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Lisäksi kumppanuudessa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan toimintaan liittyviin ympäristövaikutuksiin. Asiakkaiden kanssa sovitaan yksilöllisesti, mitä kumppanuudessa tavoitellaan ja miten yhteistyötä tehdään. Kumppanuus käynnistyi vuoden vaihteessa muun muassa Keskon kanssa kauppakeskus Ruoholahdessa, Elisan, Nordean, Evli Pankki Oyj:n, Espoon kaupungin, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa.

Vuonna 2011 Sponda lisäsi merkittävästi asiakkaille suunnattua ympäristöviestintäänsä. Uudistetuissa extranet-palveluissa opastetaan asiakkaita energiatehokkaaseen toimintaan ja jätteiden lajitteluun sekä kerrotaan Energiatehokkuusohjelman etenemisestä. Palvelun kautta asiakkaat voivat seurata myös kiinteistönsä energiakulutusta. Myös yhtiön julkisen verkkosivuston ympäristöaiheista sisältöä laajennettiin esimerkiksi lisäämällä sivustolle Spondan yhteistyökumppanin WWF Suomen ympäristövinkkejä.

Vuonna 2012 asiakasviestintää tehostetaan järjestämällä ympäristötapahtumia asiakkaiden tiloissa yhteistyössä WWF Suomen kanssa. Tavoitteena on lisätä toimitilakäyttäjien ympäristötietoisuutta ja innostaa asiakkaita arjen ympäristötekoihin.

Neljälle kiinteistölle myönnettiin kansainvälinen ympäristösertifikaatti

Sertifioimalla uusia tai peruskorjattavia kiinteistöjään Sponda haluaa tarjota asiakkailleen entistä laadukkaampia ja ympäristöystävällisempiä toimitiloja. Kiinnostus kiinteistökohtaisiin kansainvälisiin ympäristösertifikaatteihin on viime aikoina kasvanut merkittävästi. Alkuvuodesta 2011 tehdyn päätöksen mukaisesti Sponda hakee kaikille uudisrakennuskohteilleen ympäristösertifikaattia.

Vuonna 2011 neljälle Spondan omistamalle kiinteistölle myönnettiin kansainvälinen ympäristöluokitus:

 • Vuonna 2008 valmistuneelle toimistotalolle, joka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Sörnäistenkatu 2, myönnettiin olemassa olevan rakennuksen LEED® Silver-sertifikaatti.
 • Helsingin ydinkeskustaan, Citycenter-kortteliin vuonna 2011 valmistuneelle toimistotalolle myönnettiin uudisrakennuksen LEED® Gold-sertifikaatti.
 • Vuonna 2008 valmistuneelle Helsingissä sijaitsevalle Ruoholahden Tähti -toimistotalolle myönnettiin BREEAM®-In-Use-sertifikaatti.
 • Vuonna 2008 valmistuneelle Helsingin Vuosaaren satamassa sijaitsevalle Port Gate -toimistotalolle myönnettiin BREEAM®-In-Use -sertifikaatti.

Spondalla on vuoden 2012 alussa käynnissä sertifiointiprosessi seitsemässä kiinteistössä tai rakennushankkeessa. Vuonna 2012 käynnissä olevia sertifiointiprosesseja jatketaan edelleen ja hakuprosessi käynnistetään jatkossakin kaikissa alkavissa uudisrakennushankkeissa.

Vuonna 2011 Sponda päivitti omaa suunnitteluohjeistustaan huomioimalla siinä kansainvälisten ympäristöluokitusten vaatimukset ja ohjeet. Ohjeistusta noudatetaan kaikissa käynnistyvissä uudis- tai peruskorjaushankkeissa.

Sitoutuminen toimialan yhteisiin sopimuksiin ja osallistuminen järjestöihin

Sponda pyrkii edistämään ympäristövastuullisuutta myös osallistumalla aktiivisesti kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen toimintaan sekä niiden ympäristöhankkeisiin. Kiinteistökehittämisen osalta kestävää kehitystä pyritään edistämään muun muassa Green Building Council Finlandin ja Russian Green Building Councilin sekä RAKLI:n jäsenenä.

Vuonna 2011 Sponda osallistui Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n matalaenergiarakentamisen ohjeiden laadintaan. Matalaenergiarakentamisen (toimitilat) ohje julkaistiin RIL:n julkaisusarjassa vuoden 2012 alussa. Spondassa jatkuu RIL:n ohjeistukseen perustuva, yhtiön oman matalaenergiatalokonseptin kehittäminen.

Lue lisää kiinteistöjen sertifioinnista
Lue lisää RIL:n matalaenergiatalo-ohjeistuksesta
Tietoa TETS puitesopimuksesta Alan eteenpäin vieminen -osiossa

Tavoitteet vuodelle 2012

 • Matalaenergiatalo-ohjeiston soveltaminen käyttöön aloitetaan
 • Ympäristökumppanuuksia asiakkaiden kanssa lisätään vuoden 2012 aikana
 • Spondan pääkonttorin energiankulutus vähenee 2 prosenttia

Spondan kiinteistöjen ympäristökuormitus Suomessa

 • Kiinteistöjen vertailukelpoinen energian kokonaiskulutus laskee
 • Kiinteistöjen vertailukelpoinen veden kulutus laskee

Spondan kiinteistöjen energiankulutus Venäjällä

 • Kiinteistöjen kulutusseurannan (sähkö ja vesi) kehittäminen
 • Moskovan sertifiointikohteen energiankulutus laskee
 • Energiansäästöoppaan käyttöönotto Venäjällä

Rakennusten ympäristöluokitus

 • Uudisrakennuskohteille haetaan sertifiointi
 • Peruskorjauskohteille haetaan sertifiointi
 • Olemassa olevalle toimistorakennukselle Venäjällä haetaan sertifiointi

Avainluvut

Sähkön, veden ja lämmön kulutus m2/vuosi

  2011 2010 2009
Sähkö, kWh/m2  105,1 117,3 117,6
Vesi, ltr/m2 255,7 239,0 234,7
Lämpö (normitettu), kWh/m2 118,9 117,8 140,2
Kylmä, kWh/m2 29,5  34,5 32,4

Spondan kaikkien kiinteistöjen keskimääräinen kulutus m2/vuosi
Pinta-alat on tarkistuslaskettu vuonna 2010.

Spondalla on neljä kiinteistökohdetta, joissa lämmitysenergia tuotetaan öljyllä. Näistä kahdessa on Spondan öljyhankinnalla tuotetun lämmitysenergian määrä 2508 MWh. Kahteen muuhun kiinteistökohteeseen hankkii vuokralainen öljyn itse.


Spondan kiinteistöjen energiankulutuksesta aiheutunut hiilijalanjälki

  Sähkö   Lämpö   Kylmä  
  2009   2010   2011   Muu-
tos, %
2009   2010   2011   Muu-
tos, %
2009   2010   2011   Muu-
tos, %
Summa 25 651    25 950   26 192    0,9  36 864   33 460   28 707    -14,2  475    505   513   1,5
Kiinteistömäärä (kpl)  140    142    154      141    141    147      9    9   11    
Ominaispäästöt kg CO2 /m2  18,24    13,44   13,52      24,34    22,10   18,02      2,27    2,41   2,28    
  Polttoaineet   Yhteensä  
  2009 2010 2011 Muutos,% 2009 2010 2011  Muutos,%
Summa  195  133  669  403,1  63 185  60 048  56 080  -6,6
Kiinteistömäärä (kpl)  2  2  2    145  146  154  
Ominaispäästöt kg CO2 /m2  16,42  11,20  56,48    41,58  39,37  31,03  

Kiinteistöjen energiankulutuksen hiilijalanjäljen arvioinnissa on vuosien 2009 ja 2010 osalta käytetty energiayhtiöiden ilmoittamia vuoden 2009 ominaispäästökertoimia.
Pinta-alat tarkistuslaskettu vuonna 2010.

Lyhyesti:

 • Sponda lisäsi asiakkaille suunnattua ympäristöviestintäänsä vuoden aikana muun muassa parannetun extranet-palvelun kautta.

 • Neljälle Spondan kiinteistölle myönnettiin kansainvälinen ympäristösertifikaatti

 • Yhtiö osallistui kiinteistöjen energiatehokkuuden kehitystyöhön esimerkiksi osallistumalla Suomen Rakennusinsinöörien Liiton toimitilojen matalaenergiatalon suunnitteluoppaan laadintaan