Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Alan eteenpäin vieminen

Osallistumalla aktiivisesti toimialan yhteisiin hankkeisiin ja toimimalla eri järjestöissä Sponda kehittää kiinteistötoimialan toimintatapoja ja -käytäntöjä esimerkiksi palvelujen, taloudellisen raportoinnin sekä energiatehokkuuden osalta. Järjestötoiminnan lisäksi yhtiö edistää alan kehitystä omalla kehitystoiminnallaan.

Miksi tämä on prioriteetti?

Järjestötoiminnan sekä oman tutkimus- ja kehitystoimintansa kautta Sponda edistää tiedon ja osaamisen jakamista sekä kehittää omia ja samalla kiinteistöalan toimintatapoja niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin taloudellisen vastuun näkökulmasta.

Suomessa rakennukset tuottavat noin kolmanneksen maan hiilidioksidipäästöistä. Tästä syystä Spondan kehitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Vastuullisena kiinteistösijoitusyhtiönä Sponda osallistuu myös omien alueidensa ja rakennustensa osalta kaupunkien kehittämiseen yhteistyössä kaupunkien ja muiden kiinteistöomistajien kanssa. Kaupunkiympäristön elinvoimaisuus on tärkeä tekijä myös Spondan omien kiinteistöjen vetovoimaisuuden ja vuokrausasteen näkökulmasta.

Rakennus- ja kiinteistöalan yrityksillä, järjestöillä ja viranomaisilla on myös tärkeä rooli harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumisessa. Rooli korostuu etenkin matalasuhdanteessa, jolloin talousrikollisuus usein kasvaa. RAKLI ry arvioi, että jo pelkästään rakennusalan harmaan talouden aiheuttamat vahingot ovat noin 500 miljoonaa euroa vuosittain.

Vastuullisia toimintatapoja edistetään myös yhteistyössä Spondan alihankkijoiden kanssa. Yhtiö edellyttää alihankkijoiltaan läpinäkyvää toimintaa sekä avointa ja ajanmukaista tiedottamista. Toimimalla yhteistyössä vain luotettavien kumppaneiden kanssa Sponda turvaa myös oman toimintansa jatkuvuuden.

Alan eteenpäin vieminen Spondan toiminnassa

Prioriteetti sisältää:

 • Aktiivinen osallistuminen kehitystyöhön kiinteistö- ja rakennusalan järjestöissä
 • Oma tutkimus- ja kehitystyö
 • Osaamisen ja ammattitaidon jakaminen

Toimiminen alan järjestöissä

Oman kehitystyönsä lisäksi Sponda edistää kiinteistöalan parhaita käytäntöjä osallistumalla alan järjestöjen ja yhdistysten kanssa toteutettaviin hankkeisiin ja järjestötoimintaan.

Sponda on mukana muun muassa seuraavissa järjestöissä ja hankkeissa:

 • WWF Suomi, pääyhteistyökumppani
 • Finnish Green Building Council (FiGBC), perustajajäsen
 • Russian Green Building Council (RuGBC), jäsen
 • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry, jäsen
 • Elävä Kaupunkikeskusta ry, jäsen
 • Finnish Business and Society ry (FiBS ry), jäsen
 • Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, jäsen
 • European Real Estate Association (EPRA), jäsen
 • Helsinki City Markkinointi ry, jäsen
 • Design District Helsinki, kannatusjäsen
 • Rakennusinsinöörien liiton (RIL) hankkeet
 • European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (INREV)

Kiinteistöalan kehittäminen

Sponda toimii aktiivisesti Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:ssä, jonka vaalitoimikunnan puheenjohtajana Spondan toimitusjohtaja on toiminut jo usean vuoden ajan. Liitto on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja, joka pyrkii aktiivisesti kehittämään alaa, verkottamaan osaajia sekä tuottamaan muun muassa suhdannetietoa.

Sponda on yhdistyksessä mukana Toimitilat-johtoryhmässä sekä Rakennuttaminen ja hankinta -toimikunnassa. Yhtiö on aktiivinen jäsen myös kauppakeskustoimintaa kehittävässä Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:ssä, jonka käytännön toiminnasta vastaa RAKLI ry.

Kiinteistöalan ympäristökuormitusta Sponda pyrkii vähentämään yhteistyössä WWF Suomen kanssa ja osallistumalla aktiivisesti Green Building Council Finlandin (FiGBC) ja Russian Green Buildin Councilin (RuGBC) toimintaan.

Yritystoiminnan vastuullisuutta Sponda edistää FiBS ry:n jäsenenä. Kiinteistösektorin taloudellisen raportoinnin yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä yhtiö puolestaan kehittää eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestössä EPRA:ssa.

Osallistuminen kaupunkien kehittämiseen

Kaupunkien kehittämiseen Sponda osallistuu usean järjestön kautta. Sponda on jäsen Elävä Kaupunkikeskusta ry:ssä, jonka tavoitteena on kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva kehittäminen elinvoimaisemmiksi, viihtyisämmiksi ja kilpailukykyisemmiksi.

Sponda on mukana myös Helsinki City Markkinointi ry:ssä, joka on ydinkeskustan kiinteistönomistajien, yrittäjien ja kaupungin yhteistyöelin, jonka tavoitteena on keskustan viihtyisyyden ja vetovoiman lisääminen. Keskustan elävöittämistä yhtiö tukee kaupunginosayhdistys Design District Helsingin kannatusjäsenenä.

Lue lisää Spondan WWF-yhteistyöstä

Lue lisää kuinka Sponda kehittää kaupunkeja

Toimenpiteet vuonna 2011

Aktiivinen toiminta RAKLI ry:ssä

Vuonna 2011 Sponda osallistui aktiivisesti RAKLI ry:n toimintaan. Yhtiö oli mukana muun muassa järjestön Ekotehokkaat sopimuskäytännöt -kehityshankkeen toteuttamisessa (alussa Green Lease). Hankkeen tavoitteena on löytää toimintamalleja ja työkaluja kiinteistönomistajan ja vuokralaisen sekä palveluntuottajien välisiin sopimuksiin, ja tätä kautta edistää kiinteistöjen energia- ja ekotehokkuutta. Syksyllä valmistuivat muun muassa ekotehokkuuden check-list -työkalu ja sopimuspohjia hankkeeseen osallistuville.

Syksyllä käynnistyi myös RAKLI:n järjestämä työpajamuotoinen Alueelliset energiaratkaisut -klinikka, jonka tavoitteena on alan julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välisen vuorovaikutuksen avulla kehittää uusiutuvan ja ylijäämäenergian alueellisen hyödyntämisen edellytyksiä. Hankkeessa ovat Spondan lisäksi mukana muun muassa Espoon kaupunki ja muita kaupunkeja, muu julkinen sektori, energia-ala sekä kiinteistö- ja rakentamisala. Hanke jatkuu vuonna 2012.

RAKLI:n Rakennuttaminen ja hankinta –toimikunta, jossa Sponda on mukana, valmisteli vuonna 2011 suosituksen urakka-asiakirjoihin ja -sopimuksiin kirjattavista tilaajan toimenpiteistä talousrikollisuuden torjumiseksi. Lisäksi toimikunta edisti korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten ja uusiutuvan energian ratkaisujen kehittämistä.

Vuonna 2011 kauppakeskustoimintaa kehittävän Suomen Kauppakeskus ry:n toiminnassa keskityttiin muun muassa maankäyttöasioihin, rakennuslain muutoksiin, kauppakeskusten aukioloaikoihin ja ympäristöasioihin.

Energiatehokasta yhteistyötä

Vuonna 2011 Sponda liittyi vapaaehtoiseen kiinteistöalan yhteiseen Toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelman sopimukseen (TETS). Sopimus on ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja RAKLI:n välinen puitesopimus kiinteistöalan energiakäytön tehostamisesta vuosina 2010–2016.

Sponda liittyi sopimukseen 124 kiinteistöllä, joiden energiankulutukseen sillä on mahdollisuus vaikuttaa. Yhtiö on sitoutunut näiden osalta sopimuksen mukaiseen 6 prosentin energiasäästöön vuoteen 2016 mennessä. Lopullinen tavoite on saavuttaa EU:n energia- ja ilmastopolitiikan mukainen 20 prosentin energiasäästö vuoteen 2020 mennessä. Spondan jo vuonna 2009 käynnistämä Energiatehokkuusohjelma, jossa on mukana suurin osa yhtiön kiinteistöistä, tukee TETS:n tavoitteiden saavuttamista.

Loppuvuodesta 2010 käynnistyneen Spondan ja Suomen WWF:n välisen yhteistyön tavoitteena on edistää kiinteistöjen energiatehokkuutta ja niiden ympäristövastuullista käyttöä. Vuonna 2011 suunniteltiin ja kehitettiin Spondan asiakkaille kohdistettua ympäristöviestintää, jonka tavoitteena on opastaa tilojen käyttäjiä ympäristömyönteisessä toiminnassa, esimerkiksi jätteiden lajittelussa ja energiankulutuksen vähentämisessä.

Finnish Green Building Councilin (FiGBC) tavoitteena on kiinteistö- ja rakentamisalaan liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä keskustelun aktivointi. Vuonna 2011 järjestön toiminnassa keskityttiin ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä toiminnan käynnistämiseen. Sponda kuuluu myös Venäjällä toimivaan Russian Green Building Counciliin (RuGBC).

Energiatehokkuushankkeisiin osallistuminen

Sponda on mukana Kiinteistötieto Oy:n (KTI) Kiinteistöjen eko- ja energiatehokkuuden mittarit ja -tunnusluvut -kehittämishankkeessa. Vuoden 2011 lopussa päätökseen saadussa hankkeessa kehitettiin alalle yhteisiä rakennusten eko- ja energiatehokkuusmittareita ja -tunnuslukuja. Hanke jatkuu vuonna 2012 johtamisen ja mittaamisen työkaluihin keskittyvällä Kohti kestävää liiketoimintaa -projektilla.

Vuonna 2011 Sponda osallistui Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n matalaenergiarakentamisen ohjeiden laadintaan. Matalaenergiarakentamisen (toimitilat) ohje julkaistiin RIL:n julkaisusarjassa vuoden 2012 alussa. Spondassa jatkuu RIL:n ohjeistukseen perustuvan yhtiön oman matalaenergiatalokonseptin kehittäminen.

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja kestävän kaupunkisuunnittelun tukeminen

Spondassa on käynnissä vuonna 2010 käynnistynyt Tekesin tukema hanke, jossa pyritään kehittämään tiloihin, teknologioihin ja tilojen käyttäjiin liittyviä palveluinnovaatioita myönteisen asiakaskokemuksen lisäämiseksi. Keväällä 2012 päättyvä hanke on osa Tekesin Tila-ohjelmaa, jossa edistetään suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Innovaatioiden suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen jatkuvat Spondassa hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Keväällä 2011 Sponda toimi Aalto-yliopiston Masters of Arts 2011 -näyttelyn (MoA) pääyhteistyökumppanina. Spondan omistamassa Salmisaarentalossa järjestetty tapahtuma tarjosi valmistuville maistereille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa yhteiskunnan, tulevien työnantajien ja muiden vaikuttajien kanssa. MoA:n pääyhteistyökumppanina Sponda halusi tukea tulevia tila- ja kaupunkisuunnittelijoita ja kannustaa heitä kestävään suunnitteluun. Tapahtumassa Sponda palkitsi Minna Piirosen tilasuunnittelun lopputyön ”Kattojen hyödyntäminen kaupunkiviljelyssä”, jossa esiteltiin mahdollisuuksia tasoittaa sääilmiöitä ja lisätä kaupunkien viihtyisyyttä viherkattojen ja kattoviljelyn avulla. 

Lyhyesti:

 • Sponda osallistui aktiivisesti RAKLI ry:n toimintaan mm. osallistumalla Ekotehokkaat sopimuskäytännöt -kehityshankkeeseen

 • Sponda liittyi kiinteistöalan yhteiseen Toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelman sopimukseen (TETS)

 • Yhtiö osallistui vuonna 2011 Rakennusinsinöörien liiton (RIL) koordinoimaan toimitilojen matalaenergiatalon suunnitteluhankkeeseen

 • Spondassa on käynnissä Tekesin tukema tiloihin, teknologioihin ja tilojen käyttäjiin liittyvä palveluinnovaatioiden kehityshanke