Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

GRI-indeksi

Raportointitaso C

1. Strategia ja analyysi
  GRI:n sisältö Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä    
1.2 Organisaation keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kyllä    
         
         
         
2. Organisaation taustakuvaus
  GRI:n sisältö Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
2.1 Organisaation nimi Kyllä    
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Kyllä    
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä    
         
         
2.4 Pääkonttorin sijainti Kyllä    
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä    
         
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Kyllä    
         
2.7 Markkina-alueet Kyllä    
         
         
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Kyllä    
         
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Kyllä Ei merkittäviä muutoksia raportointikaudella.  
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Kyllä    
3. Raportin muuttujat
  GRI:n sisältö Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
3.1 Raportointiajanjakso Kyllä    
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Kyllä    
3.3 Raportoinnin julkaisutiheys Kyllä    
3.4 Yhteystiedot Kyllä    
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Kyllä Sponda on määritellyt seitsemän vastuullisuusprioriteettiä, jotka ovat keskenään samanarvoisia.  
3.6 Raportin rajaus Kyllä    
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Kyllä    
3.8 Raportointiperusteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden,vuokrattujen toimitilojen ja ulkoistettujen toimintojen raportoinnille Kyllä    
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedossa Kyllä    
3.11 Raportin laajuutta, rajausta tai mittausmenetelmiä koskevat merkittävät muutokset Kyllä    
3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä    
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportoinnin ulkopuoliseen varmentamiseen liittyen Kyllä    
4. Hallintotapa, sitoutumukset ja yhteistyö
  GRI:n sisältö Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
4.1 Organisaation hallintorakenne Kyllä    
         
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Kyllä    
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Kyllä    
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Kyllä Spondan henkilöstöllä ei ole edustajaa hallituksessa.  
4.5 Yrityksen tulosten, mukaan lukien sosiaalisen ja ympäristövastuullisen edistymisen, vaikutus ylimmän johdon palkitsemiseen Kyllä Ei suoraa vaikutusta hallituksen palkitsemiseen.  
4.6 Hallitustyöskentelyyn liittyvien eturistiriitojen välttäminen Kyllä    
4.7 Arviointiprosessit hallituksen pätevyydelle ja asiantuntemukselle Kyllä    
4.8 Organisaation missio, arvot, muut toimintasäännöt ja -periaatteet, sekä niiden toimeenpanokäytännöt Kyllä Kansainvälisten standardien vaikutusta näihin periaatteisiin ei raportoitu.  
         
         
4.9 Hallituksen tavat hallinnoida organisaation taloudellista, sosiaalista ja ympäristöön liittyvää toimintaa, sekä näihin liittyvä riskienhallinta Kyllä Hallitus arvioi Spondan strategian toteuttamista. Vastuullisuus on osa Spondan strategiaa.  
         
         
         
         
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointiprosessit erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristötoiminnan osalta Kyllä Hallitus tekee itsearvion, johon sisältyy strategiatyöskentely. Vastuullisuus on osa Spondan strategiaa.  
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Kyllä Kuvattu riskienhallintaa.  
         
4.12 Sitoutuminen organisaation ulkopuolisiin yritysvastuun aloitteisiin Kyllä    
         
         
         
         
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kyllä    
         
         
4.14 Organisaation sidosryhmät Kyllä    
4.15 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Kyllä    
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen periaatteet Kyllä    
         
         
         
         
         
         
4.17 Keskeiset sidosryhmävuorovaikutuksessa esiinnouseet kysymykset ja huolenaiheet Kyllä Sidosryhmävuorovaikutus on osa Spondan jokapäiväistä toimintaa, eikä sen nimenomaisena tarkoituksena ole raportin tiedonkeruu.  
         
         
         
         
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
  GRI:n sisältö Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
EC1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen Kyllä    
EC2 Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tuomat taloudelliset ja muut vaikutukset sekä mahdollisuudet organisaatiolle Kyllä Spondan johtoryhmä ei ole arvioinut kvantitatiivisia vaikutuksia.  
EC8 Infrastruktuuri-investointien kehittyminen ja vaikutukset sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut Kyllä Spondalla ei ole paikallisyhteisöjen tarpeisiin liittyviä arviointiohjelmia.  
         
         
EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Osittain Vaikutusten laajuutta ei ole eritelty.  
         
         
Ympäristövastuun tunnusluvut
  GRI:n sisältö Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
EN1 Käytetyt materiaalit painon tai määrän mukaan Osittain Sponda pyrkii hyödyntämään materiaalit täysimääräisesti  
EN3 Suora energiankulutus Kyllä   Kylllä
EN4 Epäsuora energiankulutus Osittain Energiankulutusta ei ole eritelty uusituvien ja uusiutumattomien energianlähteiden mukaan. Osittain
CRE1 Rakennusten energiatehokkuus Osittain Tehokkuutta ei ole eritelty segmenteittäin. Kyllä
EN5 Energiansäästötoimenpiteiden ansiosta säästetty energia Kyllä Energiansäästöjä raportoitu Spondan pääkonttorin osalta.  
EN6 Energiatehokkaiden tai uusiutuvaan energiaan perustuvien tuotteiden ja palveluiden tarjonta, sekä näiden vaikutus energiankulutukseen Kyllä    
         
         
         
         
         
EN7 Epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävät hankkeet Osittain Kvantitatiivisia vähennyksiä ei raportoitu.  
         
EN8 Vedenkulutus lähteittäin Kyllä Sponda käyttää kunnallista vesihuoltoa. Osittain
CRE2 Vedenkulutus suhteessa kiinteistön käyttäjämäärään, tilavuuteen tai pinta-alaan Osittain Tehokkuutta ei eritelty segmenteittäin. Kyllä
EN16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Kyllä   Ei
CRE3 Rakennusten aiheuttama kasvihuonekaasukuormitus suhteessä tuottoihin tai muuhun relevanttiin mittariin Osittain Päästöjä ei eritelty segmenteittäin. Kyllä
EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja saavutetut vähennykset Kyllä    
         
         
         
EN22 Jätteiden kokonaismäärä ja hävitystapa tyypeittäin Kyllä   Osittain
EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutusten laajuus Kyllä    
         
         
         
         
         
EN29 Kuljetuksiin ja työmatkoihin liittyvät merkittävät ympäristövaikutukset Osittain Liikenteen osalta on kuvattu työmatkaliikennettä.  
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
  GRI:n sisältö Raportoitu Linkki Kommentit EPRA:n suosituksen mukainen*
LA1 Yrityksen henkilöstö työsuhde ja -sopimustyypeittäin Osittain; Raportoidaan täysin 2012 Henkilöstön määrää työsopimuksen mukaan ja sukupuolittain jaoteltuna ei raportoitu.  
LA7 Työtapaturmien, ammattitautien, menetettyjen työpäivien, poissaolojen ja työhön liittyvien kuolemantapausten määrä Osittain Poissaoloja ei raportoitu alueittain. Työperäisiä loukkaantumisia tai kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei raportoitu. Poissaolot raportoitu vain emoyhtiön osalta.  
LA8 Työntekijöille suunnattu koulutus ja neuvonta vakavien sairauksien estämiseksi Kyllä Koulutusta tarjotaan Spondan henkilöstölle.  
LA10 Koulutukseen käytetty aika työntekijää kohden Osittain; Raportoidaan täysin 2012 Koulutustuntien määrää ei ole eritelty sukupuolen tai työntekijäryhmän mukaan.  
LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen tukeminen Osittain; Raportoidaan täysin 2012 Työsuhteen päättymiseen liittyviä ohjelmia ei raportoitu.  
LA12 Säännöllisten kehityskeskusteluiden piiriin kuuluva henkilöstö Kyllä Koko Spondan henkilöstö kuuluu kehityskeskusteluiden piiriin.  
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Osittain; Raportoidaan täysin 2012 Henkilöstöryhmien sukupuolijakaumaa ei eritelty. Myöskään hallintoelinten prosentteja ikäryhmittäin ja sukupuolijakauman mukaan ei erikseen ilmoitettu.  
         
         
LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin ja toiminta-alueittain. Osittain Palkkaeroja ei eritelty henkilöstöryhmittäin eikä toiminta-alueittain.  
SO9 Organisaation toiminta, jolla on merkittäviä mahdollisia tai toteutuneita kielteisiä vaikutuksia paikallisyhteisöihin Osittain Kuvattu paikallisyhteisöihin kohdistuvia positiivisia vaikutuksia.  
         
         
         
PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio Osittain Sertifioitujen kiinteistöjen prosenttiosuutta kaikista kiinteistöistä ei eritelty.  
CRE8 Uudis- ja korjausrakentamista sekä kiinteistöjen hallinnointia ja käyttöä koskevien erilaisten vastuullisuussertifikaattien, -luokitusten, ja -järjestelmien määrä ja tyyppi Osittain Sertifioitujen tai luokiteltujen kiinteistöjen lukumäärää, sertifioitujen kohteiden prosenttiosuutta portfolioittain tai kiinteistöjen operatiivisen tehokkuuden parantumista sertifioinnin myötä ei ole eritelty.  
         
         
PR5 Asiakastyytyväisyyden hallinnointi Osittain Asiakaskyselyiden frekvenssiä, käytettyjä metodeja, tai kyselyjen tuloksia ei ole eritelty.  
         
         
GRI-ohjeiston avaintunnusluku
Täydentävä tunnusluku

* Perustuu EPRA:n Best Practices Recommendations on Sustainability Reporting -raportointiohjeistukseen.