Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitusriskienhallinta 

Sponda pyrkii rahoitusriskienhallinnallaan pienentämään rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien muutosten negatiivisia vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kassavirtaan. Riskienhallinnan tavoitteet ja riskienhallintapolitiikka määritellään yhtiön hallituksessa, jonka vastuulle kuuluu myös riskienhallinnan seuranta. Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korkoriski, rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit, valuuttakurssiriski sekä luottoriski. Riskienhallintapolitiikan mukaan konsernin lainasalkun korkoriskin suojausasteen on oltava vähintään 60 prosenttia ja enintään 100 prosenttia. Vuoden 2011 lopussa Spondan suojausaste oli 77 prosenttia.

Spondan vahvuuksia rahoitusriskien hallinnassa ovat riskien aktiivinen tunnistaminen ja niihin reagointi, yhtiön hyvä maine luotettavana velallisena sekä monipuoliset rahoitusinstrumentit. Riskienhallintaa vahvistaa myös yhtiön laaja rahoittajapohja, jota vuonna 2011 vahvistettiin entisestään erityisesti skandinaavisille institutionaalisille sijoittajille suunnatulla joukkovelkakirjalainalla.

Spondan rahoitussopimuksissa on velkasijoittajien suojaksi asetettu kovenantteja, joista tärkeimmät ovat:

  • Korkokate vähintään 1,75. Vuoden 2011 tilinpäätöshetkellä korkokate oli 2,7.
  • Omavaraisuusaste vähintään 28 prosenttia. Vuoden 2011 tilinpäätöshetkellä omavaraisuusaste oli 38 prosenttia.

Yhtiön Venäjän liiketoimintaan kohdistuu Venäjän ruplan ja euron sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välisistä kurssimuutoksista aiheutuva valuuttakurssiriski. Sponda hallitsee valuuttakurssiriskiä suojaamalla Venäjän liiketoimintansa nettokassavirran kuusi kuukautta eteenpäin. Vuonna 2011 ei realisoitunut merkittäviä valuuttakurssin muutoksia.


Korkoriskin herkkyys

Lyhyiden markkinakorkojen prosenttiyksikön muutoksen vaikutus yhtiön tulokseen ja oman pääoman käyvän arvon rahastoon.

 
Tulos-
laskelma
31.12.2011
Käyvän arvon rahasto 
     
Tulos-
laskelma
31.12.2010
Käyvän arvon rahasto 
Yhden prosenttiyksikön nousu markkinakoroissa (M€)   -4  +23        -1 +21 
Yhden prosenttiyksikön lasku markkinakoroissa (M€)  +7  -24        +3  -22

Laskelma ei sisällä laskennallista verovaikutusta.