Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistörahastot

Spondan Kiinteistörahastot-yksikön tavoitteena on kasvaa kehittämällä uusia, sijoittajia kiinnostavia tuotteita. Vuonna 2011 Sponda Fund II -rahasto investoitiin lähes täyteen sijoituskapasiteettiinsa ja yhtiö vahvisti rooliaan Venäjän markkinoilla solmimalla yhteistyösopimuksen uudesta kiinteistöjä kehittävästä kiinteistösijoitusyhtiöstä.

Kiinteistörahastot-yksikkö toimii Spondan hallinnoimien rahastojen kiinteistösalkun aktiivisena hoitajana ja osaomistajana. Kiinteistörahastojen kautta Sponda sijoittaa maantieteellisen ydinalueensa ulkopuolella eli Suomen keskisuurissa kaupungeissa sijaitseviin toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöihin.

Kansainvälisille ja kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatut Spondan hallinnoimat kiinteistörahastot tarjoavat helpon tavan kiinteistösijoittamiseen. Epäsuora sijoitusmuoto vapauttaa sijoittajien resursseja, sillä Sponda vastaa rahastojensa hallinnoinnista ja tarjoaa oman markkinatuntemuksensa sijoittajien käyttöön.

Sponda on sijoittajana mukana kolmessa hallinnoimassaan kiinteistörahastossa. Hallinnointipalkkioiden lisäksi Sponda saa tuottoja niiden rahastojen kiinteistösijoituksista, joista yhtiö omistaa osuuksia.

Sponda Fund II investoitiin lähes täyteen

Sponda Fund II –rahaston pääasiallisina sijoituskohteina ovat Suomen keskisuurten kaupunkien logistiikka-, varasto- ja teollisuuskiinteistöt. Rahastoa kasvatettiin lukuisin kiinteistöostoin ja rahaston 200 miljoonan euron tavoitekoko lähes saavutettiin vuoden 2011 aikana. Rahaston kiinteistöjen arvo vuoden 2011 lopussa oli 176,6 miljoonaa euroa. Spondan omistuksen osuus rahastosta on noin 44 prosenttia.

Sponda Fund I –rahasto sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitseviin logistiikkakiinteistöihin. Rahastossa toteutettiin vuoden vaihteessa merkittävä kiinteistömyynti, jonka arvo oli noin 5 prosenttia salkun kokonaisarvosta. Keväällä 2012 valmistuu rahaston toteuttama kiinteistökehityshanke Tampereella, jossa Keskon entinen keskusvarasto muunnetaan pääosin LVI-Dahlin liike- ja varastotilaksi. Rahaston kiinteistöjen arvo vuoden 2011 lopussa oli 182,0 miljoonaa euroa. Spondan osuus rahastosta on noin 46 prosenttia.

First Top LuxCo -kiinteistörahasto sijoittaa toimisto- ja liiketiloihin. Rahastossa käynnistettiin vuonna 2011 merkittäviä kehityshankkeita keskisuurten kaupunkien keskustoissa, esimerkiksi kahdessa kauppakeskuksessa Lappeenrannassa. Kehityshankkeet ovat hyvä esimerkki Spondan aktiivisesta varainhallinnasta. Kiinteistösalkun käypä arvo vuoden 2011 lopussa oli 93,1 miljoonaa euroa. Sponda omistaa rahastosta 20 prosenttia.

Lisäksi Sponda hallinnoi NIAM III East Holding Oy -rahastoa, jonka strategian mukaisia myyntejä jatkettiin vuonna 2011.

Russian Invest tukee kasvustrategiaa Venäjällä

SRV:n, Ilmarisen, Eteran ja Onvestin kanssa yhteistyössä perustettuun Russian Invest -kiinteistösijoitusyhtiöön liittyminen oli toinen vuoden 2011 merkittävimmistä tapahtumista. Yhtiön toiminta-ajatus tukee Spondan kasvustrategiaa Venäjällä. Spondan omistus yhtiöstä on 27 prosenttia.

Sijoitusyhtiön kautta pyritään löytämään hyviä kiinteistökehityshankkeita Moskovasta ja Pietarista. Yhtiön tarkoitus on investoida kiinteistökehityshankkeisiin ja realisoida valmistuneet kohteet muutaman vuoden omistuksen jälkeen. Russian Invest ei tehnyt vuoden 2011 aikana sijoituspäätöksiä kehityshankkeista.

AIFM-direktiivi tulee säätelemään sijoitusrahastoja

Suomessa aletaan soveltamaan EU:n kiinteistörahastojen toimintaa säätelevää Alternative Investment Fund Managers –direktiiviä (AIFM) todennäköisesti vuoden 2013 alusta lähtien. Direktiivi tulee varmistamaan rahoitusmarkkinoiden vakaata ja luotettavaa toimintaa myös aiemmin sääntelemättömien rahastojen osalta. Koska Spondaa jo sitovat pörssiyhtiöiden toimintaa ja hyvää hallinnointitapaa säätelevät lait, ei uusien direktiivin mukaisten vaatimusten täyttäminen vaadi yhtiöltä mittavia muutoksia.

Spondan Kiinteistörahastojen toiminnassa korostuvat eettisyyden ja vastuullisuuden periaatteet. Nämä kriteerit ohjaavat sekä rahastojen sijoitustoimintaa että kiinteistöjen hallinnointia, ja vahvistavat rahastojen kannattavuutta ja pitkäaikaisia toimintaedellytyksiä.

Kiinteistörahastoissa kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja pyritään vähentämään kiinteistöjen ympäristökuormitusta. Energiankulutusta seurataan aktiivisesti ja keinoja kulutuksen vähentämiseksi haetaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisätietoa asiakaskokemuksen hallinnasta ja energiatehokkuuden parantamisesta on vuosikertomuksen Spondability-osiossa.

Tavoitteena kasvu uusia tuotteita kehittämällä

Vaikka kiinteistömarkkinoilla on hiljaista, yritykset tekevät pääoma- ja uudelleenjärjestelyitä, jotka luovat Spondalle sijoittajana uusia mahdollisuuksia. Kiinteistösijoitukset ovat epävarmoina aikoina vakaa omaisuusluokka, sillä ne tarjoavat hyvää tuottoa ja pitkän aikavälin hajautushyötyjä. Välilliset sijoitusinstrumentit ovat hyvä vaihtoehto kiinteistösijoittamiseen etenkin silloin, jos sijoittajalla ei ole operatiivista osaamista sektorilta tai alueelta.

Spondassa uskotaan hallinnoinnin kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla jatkossakin. Yksikön tavoitteena on kasvaa kehittämällä uusia, sijoittajia kiinnostavia tuotteita ja kohteita. Mahdollisuuksia uusien rahastojen luomiseksi tutkitaan aktiivisesti vuonna 2012.

Avainluvut 2011 2010 2009 2008 2007
Liikevaihto, M€ 6,4 7,2 6,9 13,2 14,5
Välittömät kulut, M€ -1,4 -1,5 -1,9 -1,8 -4,5
Nettotuotot, M€ 5,0 5,7 5,0 11,3 10,0
Rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet
  2011 2010
Hallinnointipalkkiot, M€  6,4  6,9
Rahastojen realisoituneet voitot, M€  5,0  5,6
Yhteensä 11,4  12,5

Lyhyesti:

  • Sponda Fund II investoitiin lähes täyteen

  • Sponda mukaan kiinteistösijoitusyhtiö Russian Investiin

  • First Top LuxCo –rahastossa käynnistettiin useita merkittäviä kehityshankkeita