Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Taloudellinen asema

Konsernin taseen loppusumma oli 3 387,3 (31.12.2010: 3 086,5) miljoonaa euroa. Kiinteistöomaisuutta oli yhteensä 3 173,6 (2 880,9) miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjä oli 3 165,7 (2 870,6) miljoonaa euroa ja myytäviksi luokiteltuja vaihto-omaisuuskiinteistöjä 7,9 (10,3) miljoonaa euroa. Sijoitukset kiinteistörahastoihin olivat 65,5 (59,8) miljoonaa euroa.

Sponda myi vuoden 2011 aikana kiinteistöjä 14,1 (31.12.2010: 56,8) miljoonalla eurolla. Kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon investoitiin 50,6 (29,9) miljoonaa euroa ja kiinteistöjen kehitykseen 58,5 (46,5) miljoonaa euroa. Kiinteistöjä ostettiin vuoden 2011 aikana 150,4 (0,8) miljoonalla eurolla.

Konsernin oma pääoma vuoden 2011 lopussa oli 1 281,1 (1 200,8) miljoonaa euroa. Muun oman pääoman rahastossa oleva 129,0 miljoonaa euroa on heinäkuussa 2008 liikkeeseen laskettu oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina (nk. hybridilaina). Velat olivat yhteensä 2 106,2 (1 885,7) miljoonaa euroa, josta 1 656,2 (1 645,9) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 449,9 (239,7) miljoonaa euroa lyhytaikaista velkaa. Korollista vierasta pääomaa oli yhteensä 1 754,8 (1 572,6) miljoonaa euroa.

Sponda–konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut ovat:

Konsernin keskeiset tunnusluvut 1-12/2011 1-12/2010 1-12/2009
Taloudellinen vuokrausaste, % 88,2 88,0 86,6
Liikevaihto, M€ 248,2 232,1 237,2
Nettotuotot, M€ 179,4 168,7 175,8
Liikevoitto, M€ 209,6 216,2 -13,3
Omavaraisuusaste, % 37,9 39,0 37,3
Nettovelkaantumisaste, % 134,9 128,7 140,9
Oman pääoman tuotto, % 9,5 10,4 -7,7
       
Tulos/osake, € 0,39 0,40 -0,40
Osinko/osake, €  1)  0,16 0,15 0,12
Osingot yhteensä, M€  1)  45,3 41,6 33,3
Osakekohtainen nettovarallisuus, € 4,06 3,86 3,54
Operatiivinen kassavirta/ osake, € 0,37 0,37 2)  0,45

1) Hallituksen esitys
2) Vuoden 2009 lukua ei ole oikaistu IAS 33 mukaisesti.