Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitus

Keskeiset erät konsernin rahavirroissa olivat:

M€  1-12/2011 1-12/2010
Liiketoiminnan nettorahavirta  99,2 102,6
Investointien nettorahavirta  -222,9 -39,5
Rahoituksen nettorahavirta 123,6 -65,9
     
Rahavarojen muutos  -0,1 -2,7
Rahavarat kauden alussa  27,0 29,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus  -0,4 0,6
Rahavarat kauden lopussa  26,4 27,0
Täydellinen rahavirtalaskelma esitetään tilinpäätöksessä.

Vuoden lopussa konsernilla oli korollista vierasta pääomaa 1 754,8 (1 572,6) miljoonaa euroa. Sponda-konsernin lainasalkku muodostui tilinpäätöshetkellä yhteensä 735 miljoonan euron syndikoiduista lainoista, 173 miljoonan euron joukkovelkakirjalainoista, 219 miljoonan euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 628 miljoonan euron rahalaitoslainoista. Spondalla oli käyttämättömiä rahoituslimiittejä 440 miljoonaa euroa. Sponda-konsernilla oli vakuudellisia lainoja 140,4 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia yhtiön taseesta. Luottojen keskimääräinen laina-aika oli 3,1 (3,2) vuotta. Keskikorko oli 4,0 (3,8) prosenttia sisältäen korkojohdannaiset. Kiinteäkorkoisten ja korkosuojattujen lainojen osuus oli 77 (84) prosenttia. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 2,2 (2,2) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 2,7 (3,0). Nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana -75,6 (-58,5) miljoonaa euroa.

Spondan omavaraisuusaste 31.12.2011 oli 38 (31.12.2010: 39) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 135 (129) prosenttia. Sponda soveltaa suojauslaskentaa niihin korkojohdannaisiin, jotka täyttävät suojauslaskennan kriteerit. Suojauslaskennassa olevien korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan taseen omaan pääomaan. Muiden korkojohdannaisten ja valuuttaoptioiden käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.