Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin tunnuslukujen laskentakaavat

Tuloslaskelman tunnusluvut
3. Liikevoitto/ -tappioprosentti = 100 x Liikevoitto/ -tappio
        Liikevaihto
 
6. Voitto-/ tappioprosentti = 100 x Voitto/ tappio
        Liikevaihto
 
7. Operatiivinen tulos, M€ = Nettotuotot
      + Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet
      - Markkinoinnin ja hallinnon kulut
      +/- Operatiiviseen toimintaan kuuluvat liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
      +/- Operatiivisen toiminnan rahoitustuotot ja -kulut
      +/- Operatiiviseen tulokseen perustuvat verot
      +/- Operatiiviset laskennalliset verot
      +/- Operatiivinen määräysvallattomien omistajien osuus
 
8. Ei-operatiivinen tulos, M€ = +/- Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot
      +/- Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta
      - Liikearvon arvonalentuminen
      +/- Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot
      +/- Ei-operatiiviseen toimintaan kuuluvat liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
      +/- Ei-operatiivisen toiminnan rahoitustuotot ja -kulut
      +/- Ei-operatiiviseen tulokseen perustuvat verot
      +/- Ei-operatiiviset laskennalliset verot
      +/- Ei-operatiivinen määräysvallattomien omistajien osuus
 
Taseen tunnusluvut
12. Korolliset nettorahoitusvelat, M€ = Korolliset rahoitusvelat - rahoitusvarat
         
Kannattavuuden ja rahoituksen tunnusluvut
13. Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 x Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut
        Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvo)
 
14. Oman pääoman tuotto, % = 100 x Voitto/tappio
        Oma pääoma (tilikauden alun ja tilikauden lopun keskiarvo)
 
15. Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma
        Taseen loppusumma - saadut ennakot
 
16. Velkaantumisaste, % = 100 x Korolliset rahoitusvelat
        Oma pääoma
 
17. Nettovelkaantumisaste, % = 100 x Korolliset nettorahoitusvelat
        Oma pääoma
Osakekohtaiset tunnusluvut
20. Osakekohtainen tulos , € = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos - hybridilainan korot
      Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
 
21. Osakekohtainen oma pääoma, € = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
      - Muun oman pääoman rahasto
      Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
23. Osinko tuloksesta, % = 100 x Osakekohtainen osinko
        Osakekohtainen tulos
 
24. Efektiivinen osinkotuotto, % = 100 x Osakekohtainen osinko
        Tilikauden päätöskurssi
 
25. P/E luku (hinta/voittosuhde) = Tilikauden päätöskurssi
      Osakekohtainen tulos
 
27. Osakkeen keskikurssi, € = Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
      Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
 
29. Osakekannan markkina-arvo, M€ = Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi
 
34. Osakekohtainen operatiivinen tulos, € = Operatiivinen tulos
      Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
 
35. Osakekohtainen ei-operatiivinen tulos, € = Ei-operatiivinen tulos
      Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
 
36. Operatiivinen kassavirta/osake, € = Liikevoitto
      -/+ Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta
      + Liikearvon arvonalentuminen
      + Hallinnon poistot
      +/- Varausten muutokset
      +/- Etuuspohjaiset eläkekulut
      - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut
      - Kassavirtavaikutteiset verot
      +/- Osuus osakkuusyritysten tuloksesta
      Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo